KÖPVILLKOR

Försäljnings- och leveransvillkor TreeTops Trading A / S

1. I allmänhet

Om inte annat avtalats skriftligen gäller följande allmänna försäljnings- och leveransvillkor (nedan villkor) för TreeTops Trading A / S, CVR nr 33 74 93 68, Bavnevej 32, 6580 Vamdrup (nedan ”säljare”) leveranser till köparen.

Köparens allmänna köpvillkor, oavsett om dessa är en del av köparens säljdokument eller inte, inklusive accept, kommer inte att beaktas. Detta gäller oavsett när dessa kan dyka upp.

Erbjudande, beställning och accept

Säljarens skriftliga erbjudande, som inte anger en acceptfrist, förfaller om motsvarande accept inte har nått säljaren inom 30 dagar från datumet för erbjudandet. Muntliga erbjudanden måste accepteras omedelbart. Säljarens erbjudande lämnas med förbehåll för mellanliggande försäljning. Säljarens tjänst innehåller bara det som anges i orderbekräftelsen. Avtal om ändringar eller tillägg till det ursprungliga avtalet är inte bindande för Säljaren utan skriftlig bekräftelse från Säljaren. Anbuden baseras på den projektinformation som är känd på erbjudandedatumet och senare information kan leda till prisändringar. Justeringar / ändringar i design / prototyper på specialprodukter faktureras med timpris enligt faktura.

Säkerhet för hela beloppet kan krävas när som helst - t.ex. i form av en bankgaranti - innan produktion / leverans påbörjas.

Priser

Alla priser anges i danska kronor eller euro exkl. Moms, frakt, tull, skatter och andra avgifter. Om priserna för den erbjudna eller överenskomna leveransen ändras till följd av förändringar i inköpspriser, råvarupriser, växelkurser, frakt, tullar, skatter, tullar etc. har säljaren rätt att ändra de erbjudna priserna och / eller godkänt köparen. Ovanstående gäller oavsett om leveransen omfattas av en prislista som används av säljaren. För leveranser som omfattas av en prislista som används av Säljaren gäller också att priset bestäms utifrån den prislista som gäller vid leveransen.

4. Betalning

Vid köparens order får köparen en faktura för det överenskomna köpeskillingen, som betalas före leverans, jfr betalningsvillkoren. För delleveranser betalas per. leverans.
Om inte annat har avtalats i förväg, är köparen skyldig att ge säljaren ett rimligt meddelande för tillverkningen av nästa delleverans, inklusive en rimlig tidsfrist för inköp av råvaror, produktionstid, administrationstid och leverans.

Om inte annat överenskommits skriftligen måste betalning ske 14 dagar netto. Vid sen betalning beräknas dröjsmålsränta till 2 % per. började månad från förfallodagen till räkning. Betalning genom kvittning kan inte ske om motkravet ifrågasätts. Underlåtenhet att följa Säljarens betalningsvillkor anses vara ett väsentligt brott som ger Säljaren rätt att avbryta ytterligare leveranser och att kräva att eventuella fordringar, förfallna eller otillbörliga, betalas omedelbart.

 5. Avbokning och orderändring

Köparen har inte rätt att annullera en beställning av specialartiklar.

Om Säljaren godkänner en ändring eller annullering av en beställning av lagerbärande varor, är Köparen skyldig att betala de kostnader som är förknippade med ändringen eller annulleringen. Vid helt eller delvis avbokning är köparen också skyldig att kompensera säljarens förlorade vinst, dock minst 20% av varans värde.

6. Produktinformation och ändringar

Allt arbete utförs i enlighet med köparens designmaterial, beskrivning och ritningar för användning vid utförandet av arbetet. Säljaren tar inget ansvar för planering, konstruktion, planering eller konstruktion för fel och / eller defekter relaterade till användningen av de levererade artiklarna.

Säljaren utför den beställda tjänsten på ett professionellt och professionellt sätt, men ger ingen garanti för att tjänsten kommer att leda till ett specifikt resultat för köparen eller kan användas för ett specifikt bruk för köparen.

Tjänsten utförs i enlighet med informationen i köparens beställning samt all annan information som mottagits från köparen angående den beställda tjänsten. Säljaren tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i tjänsten som beror på innehållet i information som mottagits från köparen.

Ritningar, specifikationer och liknande, som delas ut av köparen före eller efter avtalets ingående, förblir köparens egendom, tillhör dock alla typer av know-how, tekniska processer och produktionsprocesser avseende beredning och produktion av artiklarna Säljare. Säljaren har också rätt att använda ev. idéer eller kunskaper som uppstår i samband med att produkterna tillverkas till andra kunder.

Vid tillverkning av specialvaror, som tillverkas specifikt enligt köparens önskemål, måste köparen skriftligen godkänna snittritningen innan produktionen kan påbörjas.

Köparen ansvarar för att de varor som säljaren producerar kan användas för köparens användning.

Information på ritningar och produktinformation från Säljaren är endast bindande i den mån Säljaren uttryckligen hänvisar till detta skriftligt. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i alla produktspecifikationer utan föregående meddelande om detta kan göras utan betydande olägenhet för köparen. Ritningar, specifikationer och liknande, som har delats ut av Säljaren före eller efter avtalets ingående, förblir Säljarens egendom och får inte vidarebefordras utan Säljarens skriftliga medgivande.

7. Leverans och frakt

Vid leveranser över 20 000 DKK är leveransen gratis på köparens / timmerhandelns adress inom alla brofaste Öar i Danmark. Alla transporter är villkorade av att lossningsplatsen är tillgänglig på väg. Köparen ansvarar för omedelbar lossning och eventuell väntetid är på köparens bekostnad.

Trots ovanstående är säljaren inte ansvarig för föremål som skadas eller går förlorade om leveransen sker via en virkeshandlare eller virkeshandlare.

8. Leveranstid

Leveranstiden bestäms av säljaren efter bästa uppskattning i enlighet med de omständigheter som fanns vid tidpunkten för erbjudandet och / eller ingående av avtalet.

I de fall leveranstiden har avtalats är leveransen upp till 1 vecka före eller 1 vecka efter den angivna leveranstiden i alla avseenden att betrakta som snabb leverans.

På lagerförda varor är leveranstiden vanligtvis ca. 7 dagar från beställning, medan leveranstiden för specialproducerade varor är ca. 90 dagar från beställning.

Säljaren måste utan onödigt dröjsmål meddela köparen om ändringar i leveranstid.

I den utsträckning en bindande och sanktionär leveransfrist skriftligen har överenskommits får köparens eventuella krav på ersättning vid försening inte överstiga högst 20% av priset för de försenade produkterna. Köparen får inte kräva ersättning för dröjsmål för att täcka köparens rörelseförlust, vinstförlust, dagsböter eller annan indirekt förlust.

9. Defekter och klagomål

Det finns en 2-årig rätt att klaga på alla varor, jfr. Köplagen alm. bestämmelser om detta.
Vid leverans måste köparen omedelbart, och senast inom 3 arbetsdagar efter mottagandet av varorna, göra en sådan undersökning av de sålda varorna som korrekt användning av företaget kräver.

Om köparen vill åberopa ett fel, måste köparen omedelbart och senast 7 dagar efter att felet är eller borde ha upptäckts meddela säljaren skriftligt detta om vad felet består av. Meddelandet måste innehålla en beskrivning av hur felet manifesterar sig. Om det finns anledning att tro att felet kan medföra risk för skada, måste detta meddelas omedelbart

Om köparen har eller borde ha upptäckt felet, och köparen inte klagar som sagt, kan köparen inte senare göra anspråk på felet.

Om brister i säljarens leverans upptäcks i förhållande till vad som har bekräftats gäller säljarens ansvar för fel under en period av 24 månader från leverans.

För delar av leveransen som har bytts ut, tar Säljaren samma skyldigheter som gäller för den ursprungliga leveransen, inklusive reklamationsperiodens slut från leveranstidpunkten för den ursprungliga leveransen.

Säljarens ansvar för fel har följande omfattning:

  • Inom ovannämnda period åtar sig säljaren att åtgärda eventuella defekter i de levererade varorna genom att tillgodoräkna sig inköpspriset eller återleverans av defektfria produkter efter säljarens val.
  • Säljarens skyldighet att avhjälpa fel är villkorad av att köparen dokumenterar att den levererade varan är defekt och dokumenterar att leveransen har lagrats, underhållits och installerats korrekt och i enlighet med installationsanvisningarna från säljaren.
  • Köparen är skyldig att se till att underliggande material som sugrör och liknande minimum har samma livslängd som de produkter som säljaren levererar.
  • Säljarens skyldigheter omfattar endast återleverans av nytt material. Alla andra kostnader i samband med en defekt som har inträffat, inklusive transport, samt kostnader för att avslöja eller tillhandahålla defekta delar, byta ut och reparera de defekta materialen och störa andra byggnadsdelar är Säljarens ansvar. Köparen står också för alla kostnader för demontering, retur, försändelse eller förstörelse av defekta delar och återmontering.
  • Säljarens ansvar täcker endast fel som uppstår under de villkor som anges i avtalet och vid korrekt användning av leveransen. Säljarens ansvar omfattar inte defekter orsakade av material som tillhandahålls av köparen, konstruktioner som föreskrivs / specificerats av köparen, av felaktigt utförda förarbeten från köparen och omständigheter som inträffat efter övertagande, inklusive fel på grund av otillräckligt underhåll eller felaktig hantering från köparens sida, reparationer som köparen har utfört på ett felaktigt sätt och normalt slitage och försämring.
  • Säljaren har inget ansvar för defekter utöver ovanstående. Detta gäller alla förluster som felet kan orsaka, inklusive driftsförluster, förlorade vinster och andra ekonomiska följdförluster.
  • Utöver ovanstående tar Säljaren inte något ytterligare ansvar för de levererade produkterna, varför köparen inte kan häva köpet, kräva en proportionell avvisning eller ersättning eller hålla inne köpesumman helt eller delvis.
  • Ingen garanti ges på köpta varor eller tjänster som tillhandahålls.

10. Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten, med de begränsningar som följer av obligatoriska rättsregler, ägandet av det sålda, till hela köpeskillingen och kostnaderna för försäljningen av varan, frakt och försäkring, som bärs av säljaren å räkning av köparen, betalas av köparen eller tillhandahåller den överenskomna säkerheten, och tills detta har skett har köparen inte rätt att sälja objektet till salu eller på annat sätt förfoga över objektet på ett sätt som strider mot säljarens äganderättsförbehåll. .

Vid omvandling eller bearbetning av objektet till salu, utan att det förlorar sin egenart eller identitet, behålls äganderätten så att det inkluderar
konverterad eller bearbetad vara för det värde försäljningsvaran representerade utan konvertering eller bearbetning.

När köparen har betalat eller ställt överenskommen säkerhet för alla förfallna belopp och äganderätten till objektet till salu har överförts till köparen, måste säljaren på köparens begäran bekräfta detta.

11. Ansvarsbegränsning

För krav som rör säljarens fullgörande eller underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter har köparen rätt till ersättning för direkta förluster med följande begränsningar:

Säljarens ansvar är begränsat till direkta skador / förluster och är - oavsett orsak och oavsett kravets beskaffenhet - begränsat till det belopp som faktureras för tjänsten som orsakade skadan / förlusten eller är orsaken till eller direkt relaterad till påståendet.

Säljaren är inte på något sätt ansvarig gentemot köparen för förlorade vinster, förlorade besparingar eller andra indirekta förluster eller följdskador på grund av användning av det sålda eller oförmåga att använda detta, oavsett om säljaren har informerats om sådana påståenden.

12. Force majeure

Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen för förluster som uppstår på grund av omständigheter av ovanlig karaktär och som förhindrar, hindrar eller ökar kostnaden för avtalets utförande, om dessa inträffar efter att erbjudandet gjorts och ligger utanför säljarens kontroll, inklusive: tvister (strejker och lockout), bränder, krig, uppror, interna oroligheter, väder- och naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentliga beslag, import- eller exportförbud, avbrott i kollektivtrafiken, inklusive energiförsörjning, betydande pris- och / eller skattehöjningar, valuta svängningar, produktions- och leveranssvårigheter, förseningar i leveranser till leverantörer eller andra frågor som inte kan hänföras till säljaren.

13. Produktansvar

Säljaren är ansvarig för produktansvar och / eller säljaren är ansvarig i enlighet med bestämmelserna i dansk lag om produktansvar, och säljaren kan inte hållas ansvarig på någon annan grund. Säljarens ansvar är begränsat till totalt 5 000 000 DKK för alla produktskador och / eller produktansvar per. kalenderår.

Serieskador, dvs. skador på olika föremål, men med samma skada orsakas som en skada och säljarens ansvar för detta är begränsat till totalt 5 000 000 DKK per. år för all produktskada och / eller produktansvar per. kalenderår.

Säljaren är inte ansvarig för skada som orsakats av leveransen efter övertagande av fastigheter eller lös egendom, som sker medan leveransen är i köparens besittning,

Säljaren ansvarar endast för personskada om det är bevisat att skadan beror på fel eller vårdslöshet som begåtts av säljaren.

Köparen ska gottgöra Säljaren i den utsträckning Säljaren hålls ansvarig, eller begär skadestånd mot tredje part för sådan skada och sådan förlust, för vilken Säljaren, jfr ovanstående, inte är ansvarig gentemot Köparen, eller som överstiger den angivna beloppsgränsen.

Säljaren är under inga omständigheter ansvarig för driftsförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster.

Om säljaren stäms av en tredje part i samband med produktansvar samtycker köparen till att kunna stämmas under ärendet eller stämmas i den domstol eller skiljenämnd som behandlar målet.

14. Tvister, lagval och plats

Tvister mellan parterna som inte kan lösas i godo måste avgöras av sjö- och handelsdomstolen, eller om sjö- och handelsdomstolen inte har materiell behörighet att pröva målet - vid stadsrätten i Kolding med dansk lag. Dansk internationell privaträtt som hänvisar till utländsk lag och den internationella köplagen (CISG) gäller dock inte.

TOPP